Přehled vytvořených projektů

Vodní nádrže a toky :
· Nádrže Otakar -Barbora, vodohospodářské posouzení
· Obnova krajiny po ukončení činnosti velkolomu Chabařovice (jezero Chabařovice)
· Revitalizace nádrže Hrobčice
· Nádrž Žižkovo údolí u města Bíliny
· Malá vodní elektrárna Bechyně
· Provozní řády pro vodní dílo Bezovka a Jirásek
· Sanace předělu Otakar – Barbora
· Odvodnění Radovesické výsypky
– nádrž Kostomlaty
· Úprava přeložky Vesnického potoka
· Ochranná opatření obce Mariánské Radčice – Přírodní protipovodňová nádrž s možností rekreačního využití
– přírodní nádrž
– čerpací studna a výtlačné potrubí
– biologické úpravy
– přípojka vody a kanalizace k provoznímu objektu
· Úprava koryta bezejmenné vodoteče v obci Braňany
· Hydrotechnický posudek části Krupského potoka
· Oprava silničního mostu EV.č. 240-052 přes Bobří potok – Verneřice
· Ústecký kraj – přeshraniční spolupráce – vodohospodářská opatření Cínovec

Rekultivace :
· Rekultivační studie odvodnění vnitřní výsypky Dolu Bílina
· Rekultivace Radovesice a odvodnění Radovesické výsypky
· Rekultivace Strimice – odvodnění
· Rekultivace Malé Březno (vodohospodářská část)
· Rekultivace lomu Most, svahy B pole, vodohospodářské řešení
· Rekultivace lomu Chabařovice
· Rekultivace Jirásek, vodohospodářské řešení a ozelenění
· Kompletní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, vodohospodářská část
· Rekultivace Braňany
· ČSA – okolí arboreta – příkop
· Lesopark Ivana Dejmala
· Polyfunkční muzeum v otevřené krajině důl Bílina Nord – rešerše vodohospodářských poměrů
· Rekultivace Pokrok XI – příkop A

Úložište popílku, skládky tuhého odpadu :
· Úložište popílku Severní výbežek pro elektrárnu Prunéřov
· Úložište popílku Ušák pro elektrárnu Prunéřov
· Experimentální skládka TKO pro město Jirkov ve výsypce dolu Československé armády
· Skládka ostatního odpadu pro město Duchcov
· Sanace a rekultivace hořícíhoo odvalu dolu Kateřina v Radvanicích – vodohospodářské řešení
· Skládka Vysoká Pec – rozšíření skládky
· Skládka inertního odpadu

Kanalizace a vodovody :
· Generely kanalizace pro části obce Řehlovice
· Generel kanalizace a ČOV pro obec Telnice
· Kanalizace a ČOV pro obec Mariánské Radčice
· Kanalizace a ČOV pro obec Žim
· Kanalizace a ČOV pro obec Volevčice
· Kanalizace a ČOV pro sklárnu Kryry
· Kanalizace a ČOV Kostomlaty
· Kanalizace a ČOV pro závod Sádrokarton Počerady
· Kanalizace Košťany
· Kanalizace Hrob
· Kanalizace Soběchleby
· ČOV Štíty
· Územní plán Duchcov – Ledvice , kanalizace
· Čerpací stanice ÖMV Cínovec
· Generely vodovodu pro části obce Řehlovice
· Generel vodovodu pro obec Telnice
· Vodovod pitné vody a ČS užitkové vody pro sklárnu Kryry
· Vodovody pitné,užitkové a požární vody v elektrárně Ledvice
· Vodovod Hrob
· Jímání vody, úprava vody a čerpání vody Fojtovice – Komáří vížka
· Inženýrské sítě pro výstavbu 15 RD v obci Žim
· Kanalizace Unčín
· Splašková kanalizace Proboštov – U Vodárny
· Zpracování projektových dokumentací pro obec Velemín
– poldr Březno
– vodovod Kletečná
– vodovod Boreč
– splašková kanalizace a ČOV Dobkovičky
· dokončení splaškové kanalizace Milešov
· Rekonstrukce likvidace odpadních vod Loděnice Církvice
· Přístavba ke stávající hale na p.p.č. 719/104 k.ú. Nové Modlany
– dešťová kanalizace
· Duchcovská ul. – rekonstrukce kanalizace
· Vodojem Roudnice – rekonstrukce
· Obec Proboštov – splašková kanalizace – novostavba
· Obec Ledvice – Vodovod požární vody, zásobování požární nádrže
· Teplice Ant. Sochora – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Vodojem Trmice – rekonstrukce
· Vodojem Litvínov – rekonstrukce
· Vodojem Žatec – rekonstrukce
· Most, Dukelská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
· Duchcov, Bílinská, Riegrova – rekonstrukce kanalizace
· Teplice – přepočet kanalizace Gagarinova
· Most Jiráskova, Zahražanská, Vinohradská, V Rokli – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Hostomice, Bakuninova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Hostomice, Ferrerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Bžany, Lhenice – náhrada zdroje, vodovod
· Hrob, Mlýnská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Most, ČSOV Čepirohy – rekonstrukce
· Most, Čepirohy, Velebudice – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
· Teplice, Nákladní, u stavebnin – rekonstrukce vodovodu
· Teplice, Klicperova,Sovova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Teplice, Nákladní, u Sparu – rekonstrukce vodovodu
· Teplice, Alejní u Telecomu – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
· Dubí, Bystřická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Teplice, Stará Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Teplice, Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Litvínov, Janov – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
· Litvínov, Hamr – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
· Teplice,Sukova Křičkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Teplice, Dlouhá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Teplice, Tyršova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Duchcov, Tyršova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
· Žim – vodovodní přípojka pro hřbitov
· Bílina , 5. května – rekonstrukce vodovodu
· Osek, Rooseveltova – rekonstrukce vodovodu
· Meziboří , Zahradní, – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
· Meziboří , Nad parkem – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
· Meziboří , Markův Kopec, – rekonstrukce vodovodu

· Teplice , Ruská, Mostecká, Duchcovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Meziboří , Potoční  – rekonstrukce  kanalizace a vodovodu

· Teplice , Franckouzská, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Duchcov , Mírová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Most, Šeříková – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Duchcov , Zelenkova, Jungmanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Teplice , Jankovcova II.etapa – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

· Most , Fibichova , za Severkou – rekonstrukce vodovodu

· Krupka, Dolní Maršov, Soběchleby – rekonstrukce vodovodu

 

Vodohospodářské projekty pro důlní podniky :
· Sanace skluzu CSM
· Odvodnění Lochočické výsypky – severní svah (hráze Roudníky a Rabenov)
· Revitalizace zbytkové jámy Chabařovice
· Řešení krajiny po ukončení činnosti Dolu Bílina
· Koordinace zájmu západní a jižníčásti DNT po ukončení důlní činnosti
· Ukončení činnosti lomu Most – Kopisty
· Posouzení účinku přívalové vlny z ochranné nádrže Bezovka
· Sanace hráze Rudý Sever
· Odvodnění, výtlačná potrubí a čerpací stanice, čistírny důlních vod, drenáže
· Komplexní vodohospodářské řešení důlních závodů SHR
· Retenční hráz Jirásek
· Doly Nástup – homogenizační skládka, vodohospodářské řešení
· Homogenizační skládka uhlí DNT SD a.s. Chomutov – komplexní vodohospodářské řešení
· Studie vyuhlení DNT – vodohospodářská část
· Odvodnění výsypky Pokrok včetne severních svahů
· Odvodnění prostoru západně od Ledvic
· Čerpací stanice Jirásek
– Čerpací stanice na 4.SŘ DB
– Čerpací stanice jižní svahy 3
– Převedení vod z kazety č.1 pro ukládáné VEP do ÚDV EMERÁN
· Úpravna důlních vod Emerán-DÚR
· Odvodnění předpolí – Nádrž Libkovice I. etapa
· Odvodnění předpolí – Nádrž Libkovice II. etapa
· Odvodnění předpolí – Nádrž Libkovice III. etapa
· Odvodnění předpolí – BARIÉRA H,I
· Uložiště smetků ze zametacích vozů
· Plnění velkokapacitních cisteren včetně ČS plnící stanice
· Povodňový a havarijní plán pro stavbu „Ochranná opatření obce Braňany“
· Úložiště škváry na Dolech Bílina
· Rekultivace Braňany II.- odvodnění a komunikace
· Nakládací místo dočasné vnitrozávodové dopravy prachového uhlí z ÚUL
· Staveniště A v areálu ÚUL – dešťová kanalizace, užitkový vodovod pro skrápění, požární vodovod, přeložky vodovodů, převedení povrchové vody, čerpací stanice skládka, výtlačné potrubí od ČS skládka
· Snížení emisí z nakládání s prachovým uhlím
· Snížení emisí z nakládky tříděného uhlí
· Zkapacitnění čerpací stanice nádrž „C“ doly Bílina projektová dokumentace
· Ukládání VEP do vnitřní výsypky (dešťová kanalizace, čerpací stanice, výtlačné potrubí)
– Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání tříděného uhlí vč. jejího úplného vymístění z obytného území splašková, dešťová kanalizace
– dešťová zdrž
– pitný, užitkový a požární vodovod
· Zkapacitnění odvodnění severních svahů lomu Bílina – Poldr 2/II
· Doly Bílina – čerpací stanice JIH 3
· Tušimice – sanace svahů po příval. deštích
· Doly Bílina – čerpací stanice Teplická výsypka

Územní plány, povodňové plány :
· Územní plán Duchcov – Ledvice
· Urbanistická studie Nepomyšl
· Urbanistická studie Slatina
· Povodňový plán města Duchcova
· Územní plán Cínovec
· Město Osek – zátopová čára pro Q100
· Obec Háj u Duchcova – zátopová čára pro Q100
· Urbanistická studie Písty
· Urbanistická studie Světec

Kontaktní informace

Email

Telefon

+420 417 531 082

Najdete nás

Poštovní 3115, 415 01 Teplice

Ohlašujeme valnou hromadu. Termín 30.06.2020 od 8h v sídle firmy.